Monday, March 14, 2011

Vitali Klitschko VS Odlanier Solis Fight - Official Intro

Vitali Klitschko VS Odlanier Solis - Official Intro
From Youtube User: HerrTutorialDerHomo
Date: March 12 2011